Wandelclub Ochtendgloren FV
Vertegenwoordigd door haar voorzitter
Secretariaat van de wandelclub:
Marktplein 20, B-1880 Kapelle-op-den-Bos.

Algemeen

Wandelclub Ochtendgloren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelclub Ochtendgloren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval,

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens

Als Wandelclub Ochtendgloren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan U hiermee terecht bij :

Vandevenne Freddy
Voorzitter Wandelclub Ochtendgloren
Otto de Maeyerstraat 4 – 1880 Kapelle op den Bos
Tel.: 0475 636 839
E-mail :

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Wandelclub Ochtendgloren verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • voor het in orde brengen en up-to-date houden van uw lidmaatschap gegevens bij onze Federatie Wandelsport Vlaanderen.
 • het tweemaandelijks versturen van ons clubblad.
 • het registreren van uw deelname aan cluborganisaties zoals clubwandelingen, clubfeest, bus- en/of treinreizen, wandelorganisaties in binnen- en buitenland.
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij U volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die U ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet-omgeving. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkende partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Vb. : Opvraging van gegevens door de politie in het kader van een onderzoek.

Tevens kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

We verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen:

We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Wandelclub Ochtendgloren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In concreto bewaart Wandelclub Ochtendgloren persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen werden genomen:

 • alle personen die namens Wandelclub Ochtendgloren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
 • we hanteren een gebruiksnaam- en wachtwoordgebruik op ons computersysteem .
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van U ontvangen hebben. Hierboven staat vermeld hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht van U aan een andere partij.

Klachten:

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we U direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy-bescherming.

Wijziging privacy-statement:

Wandelclub Ochtendgloren kan zijn privacy-statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Versie 01 23/05/2018